G-0Y7CG739ML
0633677005 info@babssmith.nl

privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten in de training- en coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Babs Smith Training & Coaching
KvK nummer: 65033086
Kruidenlaan 45
5491KN Sint-Oedenrode
06-33677005
info@babssmith.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Leerdoelen, verwachtingen, gespreksverslagen en –duur
 • Indien van toepassing contextgerelateerde gegevens zoals naam partner, leidinggevende of collega
 • Inhoud van communicatie
 • Indien van toepassing uitslagen vragenlijsten, competenties en interessegebieden

Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand alsmede Facturering;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het toesturen van nieuwsbrieven;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en informatie op de website.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, met betrekking tot het coachtraject.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, zoals onze IT-leveranciers, webhosting of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw gegevens worden verwerkt door onze cloudprovider die voldoet aan de eisen van de  AVG vastgesteld door de Europese Unie. Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn, Facebook of Whatsapp in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en updates over ons bedrijf, activiteiten of nieuws vanuit ons vakgebied. Wij zullen u hiervoor altijd eerst om toestemming vragen en u kunt zich ook altijd weer afmelden hiervoor.

Cookies

Op onze website worden slechts cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-08-2020.

Babs Smith
coaching & training
06-33677005
babssmith.nl
bartelscoaches.nl