G-0Y7CG739ML
0633677005 info@babssmith.nl

Algemene voorwaarden

Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. De offerte geeft de inhoud van de overeenkomst weer.

Na ondertekening ontvangt de opdrachtgever bij aanvang van de training een factuur. Betaling binnen twee weken.

In geval van annulering door de opdrachtgever zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:

Annulering tot 4 weken voor aanvang de training: geen annuleringskosten

Annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de training: 50% van de training

Annulering korter dan twee weken voor aanvang van training volledige trainingskosten

Na ondertekening van een offerte is het mogelijk om de datum van de training te wijzigen, mits 4 weken voor aanvang van de training. Mocht de bijeenkomst binnen 4 weken worden verzet, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht op basis van de annuleringsvoorwaarden.

Opdrachtgever draagt bij een incompany training zorg voor een trainingsruimte en daarbij behorende praktische zaken zoals beamer, flipover, koffie/thee/lunch.

Opdrachtgever verzorgt communicatie met de deelnemers en houdt Babs op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Opdrachtgever voorziet Babs twee weken voor aanvang van de training van de contactgegevens van de klant en de e-mailadressen van de deelnemers.

Opdrachtgever verzamelt voorbereidingsopdrachten en verzendt deze uiterlijk 2 weken voor de training naar

Mochten zich tijdens de training zaken voordoen die meerwerk met zich meebrengen, dan verricht Babs deze zaken alleen in overleg met de opdrachtgever. Eventuele afspraken die dan gemaakt worden over extra in rekening gebrachte uren, worden apart bevestigd.

Wanneer de voorwaarden van de opdrachtgever strijdig zijn met de voorwaarden van Babs, dan zijn de voorwaarden van Babs van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever, doet aan het voorgaande niet af.

Opdrachtgever moet klachten over geleverde diensten of producten 8 dagen na levering doorgeven en schriftelijk bevestigen. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsplicht.

Opdrachtgever biedt de gelegenheid het geleverde binnen een redelijke termijn te verbeteren, te vervangen of –ter keuze van Babs te verrekenen.

De aansprakelijkheid van Babs voor vermogens- en immateriële schade, inclusief gevolgschade, veroorzaakt door Babs, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit aansprakelijkheid voortvloeit. Babs is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst geleden door de opdrachtgever, de werknemer van de opdrachtgever of derden.

Babs heeft het recht de overeenkomst te ontbinden of op te schorten, zonder verplichting tot schadevergoeding wanneer er sprake is van overmacht. Overmacht is in ieder geval -maar niet uitsluitend- brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, storing in dienstverlening bij internetaanbieders en andere omstandigheden waarop Babs geen invloed kan uitoefenen.

Babs hoeft geen training te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen.

Wanneer Babs door overmacht (de verdere) uitvoering van de overeenkomst moet staken, houdt Babs wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden, gemaakte kosten en betaalde voorschotten.

Babs is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de accommodatie waarin ze in opdracht trainingen verzorgt.

De manier waarop ik omga met de persoonsgegevens die mij verstrekt worden, is te vinden in de privacyverklaring op Babssmith.nl

Op elke offerte en wat daarmee verband houdt, tussen opdrachtgever en Babs, is Nederlands recht van toepassing.

Babs Smith
coaching & training
06-33677005
babssmith.nl
bartelscoaches.nl