06-33677005 info@babssmith.nl

Privacyverklaring

Bij het verlenen van diensten in mijn training- en coachpraktijk verwerk ik persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Babs Smith Training & Coaching
KvK nummer: 65033086
Kruidenlaan 45
5491KN Sint-Oedenrode
06-33677005
info@babssmith.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van mijn diensten, verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Ik verkrijg persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt tijdens een gesprek, via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Ik verwerk de volgende categorieënvan persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankgegevens
 • Werkgever
 • Werkervaring
 • Inhoud van communicatie
 • Leerdoelen, verwachtingen, gespreksverslagen en –duur
 • Indien van toepassing context gerelateerde gegevens zoals naam partner, leidinggevende of collega
 • Indien van toepassing uitslagen vragenlijsten, competenties en interessegebieden

Doeleinden
Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand alsmede facturering;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het toesturen van nieuwsbrieven;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, met betrekking tot het trainings-/coachtraject.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, zoals onze IT-leveranciers, webhosting of andere derden die worden ingeschakeld bij het trainings-/coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Ik zal uw gegevens niet verstrekken aan derden voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw gegevens worden verwerkt door mijn cloudprovider die voldoet aan de eisen van de AVG vastgesteld door de Europese Unie. Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn, Facebook of Whatsapp in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik uw gegevens beveiligen
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen

Profilering
Ik kan uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en updates over ons bedrijf, activiteiten of nieuws vanuit ons vakgebied. Ik zal u hiervoor altijd eerst om toestemming vragen en u kunt zich ook altijd weer afmelden hiervoor.

Uw rechten
U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Babs Smith Training & Coaching
Kruidenlaan 45
5491KN Sint-Oedenrode
06-33677005
info@babssmith.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Ik kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.